2/24/09

Du Fu - 绝句 - 迟日江山丽

Mountains and rivers - Beautiful under the slow sun
Spring breeze - The fragrance of flowers and grasses
The mud has thawed - Sparrows fly
Warm sand - Mandarin ducks sleepTranslation by Elizabeth Paich迟日江山丽
春风花草香
泥融飞燕子

沙暖睡鸳鸯
chí rì jiāng shān lì
chūn fēng huā cǎo xiāng
ní róng fēi yàn zǐ
shā nuǎn shuì yuān yāng

Original Poem Composed by Du Fu

No comments: