2/24/09

Du Fu - 绝句 - 江碧鸟逾白

江碧鸟逾白
山青花欲燃
今春看又过
何日是归年

jiāng bì niǎo yú bái
shān qīng huā yù rán
jīn chūn kàn yòu guò
hé rì shì guī nián

The river, green-blue like jade.
The bird, perfectly white.
The mountain, green.
Flowers yearn to burst open.
This spring, I watch it pass again
Which day shall I return?

Original poem composed by Du Fu.
Translation by Elizabeth Paich.

No comments: